BİLDİRİ

BİLDİRİ SUNUMLARI


SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI
Sözlü bildiriler 7 dakika sunum ve 3 dakika tartışma şeklinde sunulmalıdır.
Sözlü bildiriler, bildiri sunucu yazarı tarafından sunulacaktır.
Sözlü sunumlar Türkçe olmalıdır.
Bildirilerin sunulabilmesi ve kongre bildiri kitapçığında yer alabilmesi için sunucu yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.


E-POSTER KURALLARI
Poster sunumlar e-poster şeklinde hazırlanmalıdır.
E-posterler dikey formatta PPT (Power Point) dosyası (9:16) olarak tek sayfa halinde hazırlanmalı ve JPEG ve PDF formatında kaydedilmelidir. Her iki formatın da hazırlanması bildirilerin okunabilirliği açısından zorunludur.
Poster sunumlar Türkçe olmalıdır.
JPEG ve PDF formatında kaydedilmiş olan e-posterler dogukangul@nlmice.com adresine 03 Mart 2024 gün sonuna kadar iletilmelidir.
Bildirilerin sunulabilmesi ve kongre bildiri kitapçığında yer alabilmesi için sunucu yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

 

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

Özgün araştırma çalışmaları ve olgu sunumları bildiri özeti olarak kabul edilecektir. Derleme formatında hazırlanan bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Bildiri özetlerinin daha önce hiçbir yerde basılmamış veya sunulmamış olması gerekmektedir.

Bir kişi en az 1’i poster bildiri olmak kaydıyla azami 3 bildiri gönderebilir.

Bildiri özetlerinin değerlendirilebilmesi için sunacak araştırmacının kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

1. Bildiriler hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

2. Bildiri özeti; Başlık, Yazarlar, Yazarların çalıştıkları kurumlar ve Bildiri özetinden oluşmalıdır.

3. Bildiri özeti, başlık, yazarın adı ve soyadı, kurum bilgileri hariç olmak üzere 250 kelime ile sınırlıdır.

4. Bildiri özetleri aşağıda belirtilen şekilde yapılandırılmalıdır.

Özgün araştırma çalışmaları için;

Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler

Objective, Methods, Results, Conclusion, Keywords

Olgu sunumları için;

Amaç, Olgu, Sonuç, Anahtar Kelimeler

Objective, Case, Conclusion, Keywords

5. Bildiri özetinin başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

6. Yazar isim ve soyisimleri sadece ilk harfi büyük olarak şekilde yazılmalı ve her yazar arasına noktalı virgül konulmalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

7. Yazarların çalıştıkları kurumlar aşağıda belirtilen sıra ile yazılmalıdır.

Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı, Şehir, Ülke
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)

Department, Faculty, University, City, Country
(Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye)

8. Birden çok merkezli çalışmalar için kurum bilgileri, ilk yazarın kurumu birinci kurum olacak şekilde, isim sırasına göre numaralandırılacaktır.
(Ceren Günenç Beşer1; Hasan Barış Ilgaz2)

9. Hem Türkçe hem İngilizce bildiri özeti için 3-5 adet anahtar kelime yazılmalı ve anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır. Tüm anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
(anahtarkelime1, anahtarkelime2, anahtarkelime3)

10. Bildiride kısaltma kullanılacaksa, kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul görmüş olmalı ve metinde ilk kullanıldığı yerde parantez içinde belirtilmelidir.

11. Bildiri özetinde kaynakça, alıntı, şekil ve tablo kullanılmamalıdır.

12. Bildiri metni Times New Roman 12 punto olmalıdır. Başlık ve alt başlıklar (Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler) kalın yazı tipinde olmalıdır.

13. Kurallara uygun hazırlanan Türkçe ve İngilizce bildiri özetleri aynı dosya içerisinde olmak üzere .doc veya .docx formatında forma yüklenmelidir.

14. Bildirilerde Türkçe ve İngilizce dilbilgisi kuralları gözetilmeli, kullanılacak anatomik
terimler Terminologia Anatomica temel alınarak yazılmalıdır.

Kongremize yapılan online bildiri başvuruları araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak bilim kurulunda yer alan hakemlere gönderilecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster olarak kabul edilmesi hakem değerlendirmelerine göre gerçekleşecektir.

Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup sunum formatı daha sonra bildirilecektir.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, TAKAD resmi yayın organı olan Anatomy dergisinde supplement olarak yayınlanacaktır.

Sadece bildiriler ile ilgili sorularınız için anatomikisgunleri24@gmail.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

*Bildiri sistemine yüklenen bildiriler için sistemden bilgilendirme emaili iletilmemektedir. Yüklenen bildirilerinizi sisteme giriş yaparak görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.